Týmto súhlasom nám dávate možnosť vám posielať newsletterové emaily, kde vás budeme informovať o aktuálnych obchodných ponukách. Email chodia väčšinou 2x mesačne.

Súhlas so spracovaním osobných údajov a potvrdenie veku

Zakliknutím políčka "Prihlásiť" vyjadrujem ako subjekt údajov svoj súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa spoločností Tulip & Pomelo sro, so sídlom Braunerova 563/7, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 06512038, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava (ďalej len "spoločnosť TULIP") ako správcom, a to za účelom zasielania marketingovej komunikácie týkajúcej sa všeobecných informácií o novinkách (všeobecný newsletter), prostredníctvom e-mailu. Tento súhlas sa zároveň považuje za súhlas so zasielaním správ reklamného charakteru a správ elektronickej pošty. Súhlas udeľujem na dobu až do odvolania.

Zároveň beriem na vedomie, že v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dosiahla vek 16 rokov, pričom v prípade nedovršení tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať spoločnosť TULIP na nižšie uvedenej e-mailovej adrese. Potvrdením svojho súhlasu preto zároveň potvrdzujem, že som dovŕšil (a) vek 16 rokov.

Informačná povinnosť správcu

Správcom osobných údajov je spoločnosť TULIP so sídlom Braunerova 563/7, Libeň, 180 00 Praha 8. Spoločnosť TULIP vymenovala za svojho splnomocnenca pre ochranu osobných údajov Ing. Daniela Demeša, e-mailová adresa daniel@tulipskate.sk, tel. číslo: +420 606 038 748.

Spoločnosť TULIP možno kontaktovať:

a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti
b) elektronickym zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu
c) telefonicky na vyššie uvedené číslo


Právnym základom spracovanie osobných údajov je vyššie uvedený súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie GDPR"). 
Subjekt údajov má právo podať návrh na začatie konania, ak sa domnieva, že je priamo v konflitke s jeho právami stanoveními Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi.

Subjekt údajov poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a má voči správcovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov a (v) právo na prenosnosť osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti TULIP tak ako je uvedené vyššie.

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je predovšetkým Nariadenie GDPR, príslušný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.