Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Tulip & Pomelo s.r.o, so sídlom na Braunerova 563/7, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 06512038, DIČ: CZ 06512038 zapísaná v obchodnom registri, vedenom na Mestskom súde v Prahe (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.tulipskate.sk, a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky.

Uzavretie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky vytvorené prostredníctvom internetového obchodu www.tulipskate.sk sú záväzné.
Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s našimi obchodnými podmienkami ako aj s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
Miestom dodania tovaru je adresa dodania uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny a následným prevzatím tovaru.

            

Reklamácia, výmena a vrátenie tovaru

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu Tulipskate.sk a právnym poriadkom platným v SR.
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Po obdržaní vráteného tovaru predávajúci najneskôr do 30 dní zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku za tovar vopred dohodnutým spôsobom.
Tovar sa dá reklamovať u prevádzkovateľa podľa podmienok reklamačného poriadku na adrese:

    Tulip & Pomelo s.r.o., Křižíkova 489/66, Karlín, 186 00 Praha 8
     IČ 06512038, DIČ CZ 06512038
     tel: 602 440 913, e-mail: info@tulipskate.sk

Výmena alebo vrátenie tovaru sú možné iba v prípade vrátenia v pôvodnom stave, neporušenom obale a so všetkým príslušenstvom. Tovar na reklamáciu posielajte tiež ideálne v pôvodnom obale. Dopravca neručí za zle zabalené zásielky. Výrobca obvykle neuznáva záruku u tovaru poškodeného pri preprave, aj keď sa závada prejavila pri transporte. Skontrolujte si preto dodaný tovar počas preberania zásielky.
               

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci nesplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.
Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným, alebo ak sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení.
Všetky osobné údaje, poskytnuté pri odosielaní všetkých formulárov na našich webových stránkach, sú dôverné a slúžia pre zaslanie tovaru a elektronických informačných newsletterov, ktoré môžete kedykoľvek zrušiť (viď. Ochrana osobných údajov).

               

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnu poštovú adresu, na ktoru má byť objednaný tovar doručený.
Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávového formulára ešte pred jeho koncovým potvrdením (odoslaním).
Kupujúci má právo stornovať odoslanú objednávku vrátiť do 14 dní od doručenia.

Platobné podmienky

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. V prípade, že bude predávajúcim nahlásená cena vyššia než je uvedená na objednávke, môže kupujúci novú cenu prijať alebo dodávku odmietnuť. V prípade, že je nová, platná cena nižšia, než je cena uvedená na objednávke, bude tovar kupujúcemu dodaný za cenu platnú v okamihu objednávky.
Platby za objednaný tovar sú vykonávané na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty či prepravcu GEIS.

Dodacie podmienky

V súčasnej dobe vám ponúkame dopravu Slovenskou poštou pri balíka do ruky 99 Sk, pri balíku do balíkovny 49 Sk, pri balíku na poštu 69 Sk. U zakúpeného tovaru nad 2000 Sk je poštovné po SR zadarmo.

Ponúkame tri spôsoby platby: platba pri prevzatí tovaru (dobierka), platba bankovým prevodom, platba kartou.

 

Reklamačný poriadok

1. Záručná doba na všetok tovar je 24 mesiacov. Lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

2. Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, teda dobou, počas ktorej si veci zachovávajú svoje pôvodné vlastnosti. Životnosť tovaru je daná správnosťou používania a ošetrovania, rovnako ako rozdielností v účelu a intenzite užívania.

3. Ak sa objaví u zakúpeného tovaru závada, má zákazník právo túto vadu reklamovať. Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď po zistení závady. Pokračujúcim užívaním tovaru môže dôjsť k prehĺbeniu vady a následnému znehodnoteniu tovaru, ktorý môže byť dôvodom zamietnutia reklamácie.

4. Reklamácia sa vzťahuje na zmeny vlastností tovaru, ktoré sú zapríčinené použitím nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržaním výrobnej technológie alebo nevhodného konštrukčného riešenia.

5. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za zmeny tovaru vyplývajúce z obvyklého opotrebovania produktov, za škody spôsobené nesprávnym používaním, nedostatočnou alebo nevhodnou údržbou, rovnako ako za akékoľvek poškodenie v dôsledku neodborného zásahu užívateľa, tretie osoby či vonkajších udalostí. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje poskytnutá záruka.

6. K riadnemu uplatneniu reklamácie je potrebné dodať kompletný tovar, dôkladne očistené, zbavené všetkých nečistôt a bez hygienických závad. Predávajúci je oprávnený odmietnuť  reklamovaný tovar, ktorý nebude spĺňať zásady všeobecnej hygieny (Vyhláška 91/1984 Zb., O opatrenia proti prenosným chorobám).

7. K reklamovanému produktu musí zákazník priložiť písomné oznámenie alebo vyplní kartičku ktorú dodávame k produktom (reklamačný formulár TU), v ktorom uvedie zistené chyby, a kópiu faktúry za tovar, ktorého vady sú reklamované. Reklamáciu uplatňuje odoslaním na adresu: TULP & POMELO ,s.r.o, Křižíkova 489/66, Karlín, 186 00 Praha 8.

8. Na vybavenie reklamácie má predávajúci zo zákona 30 dní. Táto lehota začína plynúť dňom doručenia veci do miesta určenia. V odôvodnených prípadoch sa so zákazníkom možno dohodnúť na dlhšej lehote.

9. Ak dospeje predávajúci pri vybavení reklamácie k záveru, že reklamácia je neoprávnená, vráti vec zákazníkovi na svoje náklady s uvedením odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

10. V prípade uznania reklamácie a dohody na výmene za nový tovar nezačne plynúť nová záručná lehota. Táto lehota uplynie tak, ako by uplynula pre pôvodne zakúpenú vec.